สัมมนา training อบรม เทรน นิ่ง
 

  รายละเอียดหลักสูตร :-

 

 

 

เพิ่มเพื่อน

มา 3 ท่านลด 10% ไม่ถึง 3 รับ Voucher เซ็นทรัล + มาเดือนนี้จ่ายเดือนหน้าได้ + หักภาษี 200% 
 

ชื่อหลักสูตร :

ยอดหัวหน้างานกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี...ที่องค์กรปราถนา Supervisory Skill for Relationship


กำหนดวันสัมนา : Upcoming Course

สถานที่สัมนา : แจ้งความประสงค์สำหรับผู้สนใจ


หัวข้อการอบรม :
 


หลักการและเหตุผล

หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาระดับต้น ถือได้ว่าเป็นข้อต่อที่สำคัญระหว่างผู้บริหารและมีความใกล้ชิดกับพนักงานมากที่สุด
การที่จะทำงานให้บรรลุเป้าประสงค์ขององค์กรได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยพนักงานเป็นผู้ปฏิบัติงานแทนเปรียบเสมือนผู้บังคับบัญชาต้องทำงานโดยผ่านลูกน้อง
โดยผู้บังคับบัญชาต้องคอยชี้แนะและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน ถ้าความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้างานกับผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ดี
ขัดแย้งกัน นั่นก็ย่อมจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ ต่องานและภาพรวมขององค์กร ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคำนึงให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นการถ่ายทอดให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงการทำงานร่วมกับบุคลากรมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการเข้าใจตัวบุคคลหรือที่เรียกว่า
“ปัจเจกบุคคล” เนื่องจากแต่ละคนย่อมมีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกัน ซึ่งถ้าสามารถวิเคราะห์ปัญหาการทำงานที่เกิดจากการทำงานร่วมกันได้
โดยอาศัยปัจจัยหลักๆ 2 เรื่อง คือ การวางพื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคลให้แนบแน่นมีความไว้วางใจซึ่งกัน
และถ้าเกิดปัญหาเกิดขึ้นสามารถใช้หลักคิดแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ก็สามารถทำให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้

การเตรียมเป็นหัวหน้างานนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมองย้อนกลับไปในอดีตของตน เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมที่จะรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
หากมองย้อนตอนที่ตนเองเป็นพนักงานปฏิบัตินั้นได้เคยเผชิญกับความยากลำบากอะไรบ้าง เราจะต้องคำนึงถึงจิตใจของคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้นด้วย
ซึ่งการมองย้อนกับไปจะทำให้เราเป็นหัวหน้างานที่มีความเข้าใจกับสิ่งรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานฝ่ายอื่น
และที่สำคัญที่สุดก็คือลูกน้องของเรา หัวหน้างานควรใจใส่ลูกน้อง ทั้งจิตใจ ความรู้สึกรวมไปถึงท่าทาง
ต้องคอยสังเกตพูดคุยกับลูกน้อง คอยดูพฤติกรรมและวิเคราะห์พฤติกรรมเหล่านั้น ถ้าเรารู้จักความเป็นตัวตนของลูกน้องได้ดีนั้น
เราก็จะสามารถทำงานได้ดีขึ้นเช่นกัน ซึ่งหลักสูตรนี้จะเป็นกุญแจที่จะช่วยในสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีมได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ หลักการ ทักษะ ที่จำเป็นเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ เข้าใจในหลักการวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยเน้นความเข้าใจวิธีการปฏิบัติกับแต่ละบุคคลที่มีความแตกต่างกัน
และสามารถนำหลักการพื้นฐานในการสร้างในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจนรู้หลักการใช้วิธีการแก้ปัญหาตามกระบวนการ
4 ขั้นตอนได้อย่างเหมาะสมประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ปรับใช้ในหน่วยงานเพื่อพัฒนาในด้านความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

- สามารถแก้ปัญหาได้หากเกิดปัญหาขึ้น โดยใช้หลักการแก้ไขปัญหา ในการค้นหาข้อเท็จจริงหรือ
สาเหตุของปัญหาและสามารถวิเคราะห์คาดการณ์ และเลือกใช้วิธีการแก้ไขปัญหาตามแต่สถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง

i เงื่อนไข 5 ประการที่สำคัญสำหรับผู้บังคับบัญชา

- ความรู้เรื่องงาน

- ความรู้เรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบ

- ทักษะการสอนงาน

- ทักษะการปรับปรุงพัฒนางาน

- ทักษะการปฏิบัติต่อคนi แผนภาพแสดงความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา

i ความสำคัญของมนุษย์สัมพันธ์กับการบริหาร

i ทักษะที่จำเป็นต่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

i ประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์

i พฤติกรรมการบริหาร

iหลักการพื้นฐาน "สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดี"


- บอกกับเจ้าตัวว่าการทำงานของเขาดีหรือไม่ อย่างไร

- ชมเชยเมื่อทำดี

- แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อเจ้าตัว

- ให้เจ้าตัวมีโอกาสทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ

- ต้องปฏิบัติตัวต่อลูกน้องแต่ละคนโดยคำนึงว่าทุกคนเป็นปัจเจกบุคคล

 


iหลักและกระบวนการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอน

*รวบรวมข้อเท็จจริง

*พิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจ

* จัดการกับปัญหา

* ติดตามผลiทบทวนขั้นตอน 4 ขั้นตอน

i Workshop (แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ Case Study)

i วิธีการจับเอาความรู้สึก หรือสิ่งที่อีกฝ่ายอยากพูด

i ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้คนอื่นและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

อัตราค่าสัมมนา :

ค่าธรรมเนียมการอบรม
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ราคาสุทธิ
แบบปกติ
3,295.00
3,525.65
98.85
3,426.80

หากไม่มีหัก ณ ที่จ่าย ชำระ   
3,525.65   บาท

โปรโมชั่น เรียนเดือนนี้ จ่ายเดือนหน้า+ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200%
* นำเอกสาร หัก ณ ที่จ่าย 3 % มาด้วย ในวันอบรม เพื่อรับใบกำกับภาษี/ใบเสร็จ

 
การสำรองที่นั่ง : ให้เราติดต่อกลับไปคลิกที่นี่ (เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9 - 18.00 .)

1. โทรสำรองที่นั่ง ที่ โทร. 02-930-3134, 02-930-3135
2. แฟกซ์ใบสมัครมาที่ 02-616-3314    ดาวน์โหลดใบสมัครโดย คลิกที่นี่
3. สมัครผ่านเวปไซท์ www.mybesttraining.com

การชำระเงิน :
1. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา อโศกดินเเดง
    ชื่อบัญชี บริษัท ริชชี่ ริชชี่ จำกัด เลขที่บัญชีหมายเลข 049-2-08688-8
2. แฟ็กซ์ใบ Pay in มาที่ 02-616-3314
3. หัก ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3-0326-1924-0 บริษัท ริชชี่ ริชชี่ จำกัด
    1420/1 อาคารศรีสุข ห้อง 403 ซ. พหลโยธิน 26 ถ. พหลโยธิน เเขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

หมายเหตุุ :

- โปรโมชั่น เทรนเดือนนี้ จ่ายเดือนหน้า สอบถามรายละเอียดได้ 021581834
- ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าอบรมสัมมนาในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าอบรมสัมมนา

- ชำระบัตรเครดิต ด้วย Paypal น่าเชื่อถือปลอดภัย คลิกดูตัวอย่าง โทรถามรายละเอียดSolution Graphics

 


บริษัท ริชชี่ ริชชี่ จำกัด 1482/460 ถ.พหลโยธิน เเขวง จันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
      โทรศัพท์ 0-2158-1834, 08-4444-1297, 081-950-4567 เเฟกซ์ 0-2691-9163
      เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-50047-42-9       ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเลคโทรนิค เลขที่ 0105550047429